Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Idea

OPEN CITY / OTWARTE MIASTO
Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Lublin 21. 06-20.07. 2013

UNI-JA/UNI-ON
Lubelski Festiwal miał już cztery edycje, medicine w których uczestniczyło łącznie 64 twórców i grup artystycznych zarówno z Polski, jak i wielu innych krajów Europy. Powstało wiele ważnych i ciekawych dzieł dotykających Lublina w rozmaitych aspektach, poczynając od struktury miasta i jego architektury przez relacje społeczne, narodowościowe i polityczne aż po kontakty międzyludzkie.
Być może stworzone już dzieła i ich konteksty nie wyczerpały już całkowicie formuły tego festiwalu, lecz z całą pewnością bardzo ją nasyciły. Można więc zaryzykować stwierdzenie,  iż przeminął heroiczny czas tego ambitnego zamierzenia; przecież historia rejestruje zawsze tylko to, co jest nowe.
Jeśli więc jest jeszcze coś do zrobienia w ramach formuły przyjętej przed czterema laty, warto uczynić krok wstecz i zastanowić się nad czynnikami, które złożyły się na obecną tożsamość Lublina, ale też przeanalizować dzisiejszy status tego miasta w kontekście kryzysu zjednoczonej Europy.
Piąta edycja festiwalu będzie więc odnosić się do Lublina jako miasta usytuowanego na pograniczu kultur i religii zarówno w perspektywie historycznej jak i współczesnej. Umownym punktem wyjścia będzie tu symboliczna rola miasta w powstaniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i rozmaite implikacje, jakie z tej „obojnakości” wynikały dla Lublina w rozmaitych okresach historycznych, aż po kolejny równie symboliczny moment, jakim było utworzenie tzw. Rządu Lubelskiego i ogłoszenie Manifestu PKWN, czyli po 22 lipca 1944 roku.
Kontrapunktem do tej historycznie zorientowanej narracji będzie dzisiejsza pozycja miasta w Unii Europejskiej – takiej, jaką widzimy przez pryzmat kryzysów, które odnoszą się tyleż do ekonomicznych realiów, co do przesłanek ideologicznych.
W najogólniejszych zarysach obecna edycja Otwartego miasta będzie zatem próbą zilustrowania pozycji Lublina w kontekście zaistnienia kilku rozmaitych projektów społeczno-politycznych, z których każdy posługiwał się zidealizowaną wykładnią w celu osiągnięcia określonych, doraźnych korzyści.

Anda Rottenberg – kuratorka festiwalu Otwarte Miasto 2013